ÇOCUKLAR İÇİN RAPOR

Çocuklar için özel gereksinim raporunun kısaltması ÇÖZGER olarak geçmektedir ve 20 Şubat 2019 tarihli 30692 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan yönetmeliğe göre “Sağlık Kurulu Raporları”nın yerine artık “ÇÖZGER” verilecektir. (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190220-1.htm)

Önceki sisteme göre en temel farklar; ÇÖZGER’in 18 yaş altını kapsaması, engel oranları ve yüzde değerleri içermemesi, rapor geçerliğininin süre sınırı olması ve başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde sürecin tamamlanması olarak öne çıkıyor. Yönetmelikte DMD’liler için “Tanıdan itibaren özel koşul gereksinimi vardır (ÖKGV)” değerlendirmesi yapılması gerektiği yazmaktadır. Bu değerlendirmenin, yüzde(%) engel oranı içeren diğer mevzuatlarla uyum kapsamında 90-99% arasında denk geldiği de belirtilmiştir.

Fizik tedavi veya özel eğitim merkezlerindeki hizmetlerin belirli kısımlarının ücretsiz karşılanması başta olmak üzere pek çok konuda katkı sağlayan ÇÖZGER raporu için sağlık kurulu olan hastanelere gerekli başvuruları yaparak süreci başlatabilirsiniz.

ERİŞKİNLER İÇİN RAPOR

18 yaş ve üstü bireyler, erişkin statüsünde sayılmakta olup ÇÖZGER’e değil engelli sağlık kurulu raporu düzenlemesine tabi olacaklardır. Bu raporda bağımsız, kısmi bağımlı ve tam bağımlı olmak üzere değerlendirme sonucu olup, bireyin ağır engelli sayılması için “tam bağımlı” bölümünün işaretli olması gerekmektedir. (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190220-2.htm)

Rapor ve Resmi Gazete

Çözger raporunun içeriği, önceden verilen “Sağlık Kurulu Raporu”na göre nelerin değiştiği, nasıl alınacağı hakkındaki bilgileri aşağıdaki bölümlerde sizler için derledik:

Çocuklar için özel gereksinim raporunun kısaltması ÇÖZGER olarak geçmektedir ve yeni yönetmeliğe göre “Sağlık Kurulu Raporları”nın yerine gelmiştir. Artık “Sağlık Kurulu Raporu” değil “ÇÖZGER” verilecektir.

20 Şubat 2019 tarihli 30692 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Yönetmelik ile Engelli Sağlık Kurulu Rapor süreçleri ve raporun içeriği değişmiştir. Bunun yanı sıra çocukların değerlendirmelerine ve rapor sürecine yeni bir yaklaşım getirmiştir. Bunlara özet olarak göz atmak gerekirse:

ÇÖZGER ile gelen değişikliklerin en önemlilerinden biri çocuk ve erişkinler için verilecek raporların ayrılmış olmasıdır. Yani 18 yaşından küçük çocuklar bu yönetmelik kapsamındadır.

ÇÖZGER Yönetmeliği’nin amacı, çocukluk döneminin gelişim süreci nedeni ile erişkin dönemden farklılık göstermesinden dolayı özel gereksinimleri (engelleri) olan çocukların gereksinimlerini erişkinlerden farklı şekilde belgelenerek sağlık, eğitim, rehabilitasyon, diğer sosyal ve ekonomik haklara, hizmetlere erişimlerinin sağlanmasıdır. Ayrıca erişkinler esas alınarak hazırlanmış olan mevcut engelli sağlık kurulu raporları hakkında yönetmelikte çocuk yaş grubuna dair özel düzenlemelerin bulunmaması; bebeklik ve erken çocukluk (0-3) döneminde gelişimsel sorunları olan çocuklarda ağır engelliğin tanımında yaşanmakta olan güçlükler; değerlendirme farklılıkları; seyri iyi bilinen ve ağır engellilik yaratabilen hastalıkların veya sendromların tanısını almış çocukların değerlendirmesinin yapılabilmesi için ÇÖZGER standart değerlendirme süreçlerine ihtiyaç duyulmaktadır. ÇÖZGER Yönetmeliği Özel Gereksinimleri Alanları Kılavuzu (Ek 2) ÇÖZGER için yapılacak olan değerlendirmenin temel yöntem, ilke ve kıstaslarını açıklamaktadır. (Çözger Yönetmelik Ekleri için tıklayınız.)

ÇÖZGER’de yer alan özel gereksinim; çocuğun toplumsal yaşama eşit katılabilmesi için bedensel ya da gelişimsel işlev kısıtlılığı olmayan bireylerden farklı sağlık, eğitim, rehabilitasyon, cihaz, ortez, protez, çevresel düzenlemeler ve diğer sosyal ve ekonomik haklara ve hizmetlere gereksiniminin olmasını ifade etmektedir. ”Özel Gereksinimi Var.”, “Hafif Düzeyde Özel Gereksinimi Var. “Orta Düzeyde Özel Gereksinimi Var.”, “İleri Düzeyde Özel Gereksinimi Var.”, “Çok İleri Düzeyde özel Gereksinimi Var.”, “Belirgin Özel Gereksinimi Var.” ya da “Özel Koşul Gereksinimi Var.” olan çocuk yasal düzenlemelerde “engelli” olarak nitelendirilen bireydir. Engelli çocuklar için engel oranları kaldırılmıştır. Artık aynı engel ve durumdaki çocuklar için farklı yüzdeler hesaplanması gibi karışıklıklar olmayacaktır. Mevzuata uyum arandığında Ek-3’te yer alan derecelendirmeden yararlanılır.

Ayrıca bu sistemde zeka geriliği, mental motor retardasyon gibi kişiyi veya ailesini rencide edecek, haysiyeti örseleyecek, önyargıya veya ayrımcılığa sebep olacak tanımlamalar rapordan kaldırılmış yalnızca Özel Gereksinim Alanlarının belirtilmesi gerektiği söylenmiştir. Tanıları yazarken de bu terimlerin kullanılmaması gerektiği vurgulanmıştır. Raporda engellilik kelimesi yerine özel gereksinim kullanılmaktadır ve ağır engelli ibaresi de kullanılmamaktadır.

Tanı kesinleşir kesinleşmez verilebilecektir. ÇÖZGER ile rapor alma sürelerini hızlandırmak için ÇÖZGER Kurullarına süre kısıtlaması getirilmiştir. Raporlar kişinin başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde tamamlanarak ilgiliye verilecektir.

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirme Raporu (ÇÖZGER) almak için çocuğun bakımını üstlenen kişinin başvuru dilekçesi ile ÇÖZGER düzenlemeye yetkili hastaneye başvuru yapması gerekmektedir. Hastaneyi arayıp bilgi alabileceğiniz gibi MHRS sistemine girerek veya 182’yi arayarak randevu için bilgi alabilirsiniz. Raporlar kişinin başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde tamamlanarak ilgiliye verilecektir.

ÇÖZGER Yönetmeliği’nde engel kavramı ya da oranı belirtilmeksizin çocukların “özel gereksinim” düzeyleri belirlenmektedir. Yönetmelik ekinde yer alan Özel Gereksinim Alanları Kılavuzu’na göre Duchenne musküler distrofi için özel gereksinim düzeyi ÖKGV olmalıdır.

Yönetmelikte; raporlara, bakım veren kişi veya raporu talep eden kurum tarafından sağlık müdürlüğüne itiraz edilebileceği, kişisel rapor itirazlarının, raporu teslim aldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde yapılacağı, süresinde yapılmayan itirazların değerlendirilmeyeceği belirtilmiştir. Kurum tarafından yapılan itirazlar gerekçe belirtilerek yazı ile yapılabileceği ve kurum itirazlarında süre aranmayacağı da belirtilmektedir.

Rapora itiraz edildiğinde çocuk; müdürlük tarafından yetkili en yakın farklı bir sağlık kuruluşuna ya da önceki raporu farklı sağlık kuruluşundan alınmış ise sürekli izleminin yapıldığı sağlık kuruluşuna gönderileceği belirtilmiştir. İtiraz edilen rapor ile itiraz üzerine verilen rapordaki kararlar aynı yönde ise rapor kesinleşeceği, rapor sonuçlarının farklı olması ve itirazın talebinin devam etmesi hâlinde, müdürlük tarafından en yakın hakem hastaneye yönlendirileceği, hakem hastane tarafından verilen kararların kesin olacağı belirtilmektedir.

Alınan ilk rapor veya itiraza istinaden alınan ikinci rapor hakem hastane statüsünde bir hastaneden alınmış olsa dahi hakem hastane raporu olarak kabul edilmeyeceği de yönetmelikte belirtilmektedir. Hakem hastane kararı ile süresinde itiraz edilmeyerek kesinleşen rapor hakkında aynı gereksinim alanı ile ilgili yeni rapor başvurusu en erken altı ay sonra kabul edilebileceği 12. Madde de belirtilmektedir.

Tanımlar (Madde 4)

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’inde bazı tanımlamalar aşağıdaki şekilde yapılmaktadır.

Çocuk: 18 yaşını doldurmamış birey olarak ifade etmektedir.

Çocuk Özel Gereksinim Alan Kılavuzu: Gelişim geriliğinin ve hastalıklara bağlı doku, organ ve/veya fonksiyon kaybının tanımlandığı Ek-2’de yer alan kılavuzu ifade etmektedir.

ÇÖZGER yetkili hekimi: Çocukların özel gereksinimlerinin değerlendirilmesi için hizmet içi eğitim aldığını belgelemiş, süreç koordinasyonu için başhekim tarafından yetkilendirilen çocuk sağlığı ve hastalıkları ana dal ya da çocuk sağlığı ve hastalıkları yan dal uzmanını ifade etmektedir.

ÇÖZGER sağlık kurulu: İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında, çocukların özel gereksinimlerinin tespiti ile terör, kaza ve yaralanma durum bildirimine yönelik başvuruları değerlendirerek karar vermeye yetkilendirilmiş kurulu ifade etmektedir.

Özel gereksinim: Çocuğun toplumsal yaşama eşit katılabilmesi için bedensel ya da gelişimsel işlev kısıtlılığı olmayan bireylerden farklı sağlık, eğitim, rehabilitasyon, cihaz, ortez, protez, çevresel düzenlemeler ve diğer sosyal ve ekonomik haklara ve hizmetlere gereksiniminin olmasını ifade etmektedir.

Toplumsal yaşama katılım kısıtlılığı: Bireyin toplumsal yaşamda nitelikli ve tam olarak yer alamaması, yaşama kabul ve dahil edilmesinde güçlükler yaşaması, mevcut olan işlev kaybının çevresel etmenlerden etkilenmesi sonucunda, çocuğun etkinlik ve yaşama katılımının yaşıtlarından daha az nitelik ya da nicelikte olmasını ifade etmektedir.

Gereksinim Değerlendirmesi (Madde 5)

Özel gereksinimli olan çocuklara ilişkin değerlendirme çalışmalarında, sınıflandırma sistemi olarak; Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlık ve sağlıkla ilgili durumların tanımlanması için ortak standart bir dil ve çerçeve oluşturmak amacı ile geliştirilen ve insanın işlevselliği ve kısıtlılıklarla ilgili durumlarının tanımlanmasını sağlayan çok kapsamlı uluslararası bir sınıflandırma sistemi olan İşlevsellik Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması esas alınır.

ÇÖZGER Sağlık Kurulu Kimlerden Oluşur?  (Madde 6 ve 7)

Yönetmelik; birden fazla uzmanlık dalını ilgilendiren gereksinim tespitinde kurulun aşağıda belirtilmiş branşlardan en az dört uzman hekim, kurul başkanı ve ÇÖZGER yetkili hekimi olmak üzere 6 daimi üyeden oluşacağını ifade etmektedir.

 • Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ya da yan dal uzmanları,
 • Göz hastalıkları uzmanı,
 • Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı,
 • Çocuk cerrahisi uzmanı,
 • Çocuk nöroloji uzmanı,
 • Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı,
 • Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı,
 • Ortopedi ve travmatoloji uzmanından

en az 4 branş hekimi görev alması gerektiği madde 6 ve 7’de belirtilmektedir.

Eğer değerlendirilecek engel türü, yukarıda sayılan uzmanlık dallarının dışında ise kurul başkanının teklifi ve başhekimin onayı ile ilgili branş uzmanının kurula davet edilebileceği, gelen uzmanın geçici kurul üyesi olarak raporu imzalayacağı belirtilmektedir.

Yönetmelikte; sağlık kurum ve kuruluşunda çocuk cerrahisi uzmanı bulunmadığı durumlarda yerine genel cerrahi uzmanı, çocuk ruh sağlığı hastalıkları uzmanı bulunmadığı durumlarda yerine ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, çocuk nöroloji uzmanı bulunmadığı durumlarda nöroloji uzmanı kurula dâhil edileceği Madde 6’da belirtilmektedir.

ÇÖZGER sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık kurumlarını ve hakem hastaneleri Sağlık Bakanlığının belirleyeceği ve internet sitesinde yayımlayacağı bilgisi Madde 7’de belirtilmektedir. ÇÖZGER Sağlık Kurulu Raporunun Düzenlenmesi (Madde 8)

ÇÖZGER yönetmeliğinin 8. maddesinde sağlık kurulu raporunun eksiksiz doldurulması ailenin sorumluluğunda olmadığı, bu sorumluluğun raporu veren kurula ait olduğu belirtilmektedir. O sebeple burada raporun nasıl doldurulacağı ile ilgili tüm maddeler yazılmamış sadece başvuru yapanın sorumluluğunda olan maddeler yazılmıştır.

ÇÖZGER sağlık kurulu raporu almak için bakım veren kişinin başvuru dilekçesi ile ÇÖZGER vermeye yetkili olan sağlık kuruluşuna başvuru yapması gerekmektedir.

ÇÖZGER yönetmeliğinin 8. maddesinde ÇÖZGER sağlık kurulu raporunda engel oranı yazılmayacağı, özel gereksinim düzeylerinin engel oranları ile ilgili mevzuatla uyumunda Ek-3’te yer alan tablonun geçerli olacağı belirtilmektedir.

Erişkinler için engelli sağlık raporunda dair bilgileri bu şekilde aktarabiliriz:

Birey veya vasisi, başvuru dilekçesi ile rapor vermeye yetkili olan sağlık kuruluşuna başvurur. Değerlendirme için bireyin ve/veya vasisinin sağlık beyanına uygun olarak ilgili poliklinikler belirlenerek süreç başlatılır. Engelli bireyin Kurula gelmesi zorunludur.

Raporda yer alan bağımlılık değerlendirmesi alanına “evet” ya da “hayır” ifadesi yazılarak bireyin durumu belirtilir ve bu alan hiç bir suretle boş bırakılamaz. Bu Yönetmelikte geçen “tam bağımlı engelli birey” ifadesi, ilgili mevzuatın uygulanması açısından ağır engellilik durumunu ifade eder.

Rapor kurum müracaatlarında üç, bireysel müracaatlarda iki nüsha olarak düzenlenir. Raporun bir nüshası bireye veya vasisine verilir. Kurum müracaatlarında raporun bir nüshası raporu isteyen kuruma bildirilir. İhtiyaç hâlinde rapor nüshaları başhekimlik onayı ile çoğaltılır.

Bireyin engellilik durumu dikkate alınarak çalıştırılamayacağı işlerin niteliği rapora mutlaka yazılır.

Bireylerden engellilik durumu sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanımını gerektirecek nitelikte olanlar ile sadece engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibatla taşıt kullanabilecek olanların durumu raporun açıklama kısmına yazılır.

Raporda bireyin son altı ay içinde çekilmiş fotoğrafının bulunması zorunludur.

Erişkinler için; rapor formunun ön kısmında “bağımlılık değerlendirmesi” yer alır ve bu kısımda bireyin durumunun karşılığı ne ise, bunun işaretli olması zorunludur. Ağır engelliliğin karşılığı yeni uygulama ile “tam bağımlı engelli birey” olarak ifade edilecektir. Tam bağımlı birey; engel durumuna göre engel oranı %50 ve üzeri olduğu tespit edilenlerden doku, organ ve/veya fonksiyon kaybı ve/veya psikiyatri tanısı bağlantılı olarak muhakeme yeteneği değerlendirilmesine göre günlük yaşam aktivitelerini yardım almasına rağmen kendi başına gerçekleştiremediğine karar verilen bireyi ifade eder. Bu bireylerin raporunda “tam bağımlı” bölümünün işaretli olması gerekecektir. Burada anlaşılması gereken; raporda yer alacak her %50 ifadesinin tam bağımlı bireyi ifade etmeyeceğidir. Yani engel oranı %90 olup rapor ön yüzünde “bağımlılık değerlendirmesi” bölümünde “bağımsız” ya da “kısmi bağımlı” yazanlar, ağır engelli olarak kabul edilmeyecektir.

SGK engelli erkek çocukların engelli olduğunu sisteminde görmediğinden, okumayan çocuklar için 18, lisede okuyanlar için 20, üniversitede okuyanlar için 25 yaşını doldurunca çocuğu anne babasının sağlık yardımında düşürmekte ve aylık GSS primi ödemek zorunda bırakmaktadır. Her hangi bir müracaatınız yok ise yani SGK da gelir testi yaptırmadıysanız en yüksek prim miktarı ile aylık borçlandırılmaya başlayan çocuğunuz için hastaneye başvurduğunuzda “borçlu” görüneceğinden tüm hastane işlemlerini, ücretini ödeyerek yapmak zorunda olursunuz. Son düzenlemeye göre; liseden mezun olanlar (18 yaşını dolduruncaya dek), üniversiteden mezun olanlar ise (25 yaşını dolduruncaya dek) mezun oldukları tarihten itibaren 2 yıl süre ile genel sağlık sigortalısı sayılırlar
Bu nedenle çocuğunuz okumuyorsa; 18 yaşını doldurmadan 3-4 ay önce elinizdeki raporla birlikte (son 1 yıl içinde alınmış engelli sağlık raporu alma şartı kaldırılmıştır. Bakınız: SGK Genelgesi 17 Eylül 2015) bulunduğunuz ildeki SGK Emeklilik İşlemleri Müdürlüğüne müracaat ederek, maluliyet tespit işleminin yapılmasını isteyiniz. Böylece çocuğunuzun 18 yaşını doldurmadan önce maluliyet tespiti yapılır. SGK Sağlık Kuruluna göre malul olduğuna karar verilenler kesintisiz sağlık yardımına devam ederler.

ÇÖZGER ve erişkin raporunun detaylarına ve nasıl alınacağına değindik. Rapor alındıktan sonra size kazandıracağı haklar ve başvurabileceğiniz yerler ise şöyle özetlenebilir:

Özel eğitim hizmetlerinden yararlanmak için ikamet edilen ilçede bulunan MEB’e bağlı Rehberlik Araştırma Merkezine (RAM) başvuruda bulunulması ve bireyin eğitsel tanılamasının yapılması gerekmektedir. Bireylerin eğitsel değerlendirmesi ve tanılamasıyla ilgili ilk başvuru; okul yönetimi, veli ya da zihinsel engeli olmayan 18 yaşından büyük bireyin kendisi tarafından; resmî kurumlarda bakım ve barınma hizmetinden yararlanan bireyler için kurumun resmî yazı ile görevlendireceği personel tarafından RAM’a yapılır. Bireylerin eğitsel değerlendirmesi ve tanılaması ile ilgili iş ve işlemler RAM’larda oluşturulan özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından yapılır.

Uygun rapor alındığında engelli birey durumuna göre devlet hastanelerinde fizik tedavi alınabilir. Sağlık raporlarının düzenlenmesi, Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının kurumca ödenebilmesi için;

a. 30 seansa kadar (30. seans dahil) olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimince,

b. SUT eki “Bölge/Seans Kontrolüne Tabi Olmayan Tanı Listesi”nde (EK-9/B) yer alan tanılarda 30 seans sonrası devam edilecek tedaviler için;
1. 31-60 seansa kadar (60. seans dahil) olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda birden fazla fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunması durumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır) sağlık kurumu sağlık kurulunca (ayaktan tedavilerde resmi sağlık kurulunca),
2. 60 seans üzeri olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda birden fazla fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunması durumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır) üçüncü basamak sağlık kurumu sağlık kurulunca, sağlık raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

Çocuklar için (0-18 );

ÇÖZGER’de ”Hafif Düzeyde ÖGV (40-49), Orta Düzeyde ÖGV (50-59) , İleri Düzeyde ÖGV( 60-69,) Çok İleri Düzeyde ÖGV( 70-79) Belirgin Özel Gereksinimi Vardır (80-89), Özel Koşul Gereksinimi Vardır (90-99)” tanımlamalardan herhangi birini almış olan çocuklar ya da

Yetişkinler için; ESKR’de %40 ve üzeri engel oranı almış olan kişiler aşağıdaki indirim ve muafiyetlerden yararlanabilmektedirler:

* Engelli kimlik kartına sahip olan her engelli birey, kullandığı toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat hakkından yararlanır. Tüm resmi ve özel halk otobüsleri, deniz ulaşım araçları ve TCDD bünyesindeki trenlerden engelli bireyler ücretsiz faydalanmaktadır. Engelli bireyin ücretsiz seyahat hakkından yararlandırılmama yahut hakkının kullanımının zorlaştırılması durumlarında olayın geçtiği yerin Mülki İdare Amirliği’ne olay tarihi, zamanı, araç plakası ve olay yeri ile ilgili ayrıntıları içerecek şekilde şikayette bulunulması gerekmektedir.

* Tüm iç ve dış hatlar uçuşlarında % 20 indirim sağlamaktadır.

Engelli Kimlik Kartı alabilmek için ikamet ettiği ildeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne

 • 2 adet fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı
 • Engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya onaylı örneği

ile müracaat edilerek engelliler için kimlik kartı alınabilir.

Engelli memurlar gece nöbeti ve gece vardiyası tutacaklar mı?

Engelli memurlara isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmeyecektir.

Engelli yakını bulunan memurlar da bu haktan yararlanabilmekte midir?

Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu engelli aile bireyinin, bakıma muhtaç olduğunun, ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli engelli sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla, bu durumdaki personele; engelli aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.

Engelli çocuğu bulunan ebeveynlerin, mazeret izninden yararlanma koşulları nedir?

Hem memurların hem de işçilerin en az %70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar mazeret izni verilir.

Engelli çocuğu olan çalışan anneler için erken emeklilik hakkı var mıdır?

Engelli çocuğu olan çalışan engelli anneler belli koşullara bağlı olarak erken emeklilik hakkından yararlanabilmektedir. Sosyal güvenlik reformu olarak bilinen 5510 sayılı kanunla, sosyal güvenlik sistemimize getirilen yeni bir düzenleme ile başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, 01.10.2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenecek. Eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilecektir.

Kamuda, özel sektörde ya da serbest çalışan engelli yakınının, devlet tarafından sağlanan çeşitli hakları bulunmaktadır.

 • Mazeret izni hakkı
 • Erken emeklilik
 • 3 aylık refakat izni
 • Nöbet muafiyeti
 • Çocuğun şartlarına göre tayin
 • Eğitim izni hakları
 • Su İndirimi
 • İnternet hizmetlerinde indirim
 • Cep telefonu hizmetlerinde indirim
 • Ulaşımda indirim
 • Araç alımlarında ÖTV indirimi
 • MTV muafiyeti
 • Engelliler için araç park yerleri
 • Engelli araç park kartı

Evde bakım desteği alabilmek için engelli bireyin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne veya varsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Engelli bireylerin evde bakım desteği alabilmesi için sağlaması gereken üç şart şunlardır:

 1. Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğu gelir testi raporu ile tespit edilmesi
 2. Engelli bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı engelli sağlık kurul raporunun ağır engelli kısmında mutlaka “Evet” yazan bir ibare bulunması
 3. Engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması gerekli olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi

Evde sağlık hizmeti almak isteyen hastalar veya aile bireyleri Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Çağrı Merkezi 444 38 33 nolu telefonu arayarak müracaat ederler.

Çağrı merkezindeki görevli personel hizmet talep eden kişi ile görüşme yaparak gerekli işlemleri başlatır. İlk görüşmeyi takiben Koordinasyon Merkezi’ndeki görevli sağlık personeli tarafından hizmet talep eden kişi ile görüşme yapılarak hasta ile ilgili hastanenin ekiplerine yönlendirilir. Evde sağlık hizmeti alacak kişi hekim ve yardımcı sağlık personelinden oluşan ekip tarafından evinde ziyaret edilir. Hizmet alacak kişinin durumu ve sunulacak hizmet belirlenir. Hekim tarafından evde sağlık hizmeti alacak kişilerin varsa tedavisini planlayan diğer hekimler ile görüşerek yapılan görüş alışverişi sonrası evde sağlık hizmeti tedavi planı oluşturulur.

Bu sayfada yer alan bilgiler sayfanın hazırlandığı tarih olan Ocak 2021’deki tutarlar olup bilgi verme amaçlı eklenmiştir. Güncel durumlarda değişiklik olması halinde resmi bilgileri takip ediniz.

 • Ventilatör 23.000 – 40.000 TL aralığında, devlet desteği 19.000 TL
 • Bipap St. 5.500 – 15.000 TL aralığında, devlet desteği 5.184 TL
 • Bipap 2.250 – 10.000 TL aralığında, devlet desteği 2.214 TL
 • Oksijen konsantratörü 2.500 – 7.000 TL aralığında, devlet desteği 2.070 TL
 • Aspirasyon cihazı 500 – 1.000 TL aralığında, devlet desteği 367 TL
 • Öksürtme cihazı 35.000 TL, devlet desteği yok
 • Masa tipi pulse oksimetre 1.500-4.000 TL aralığında, devlet desteği 68 TL
 • Silikon trakeostomi kanülü 1.200 – 1500 TL aralığında, devlet desteği 90 TL